تاریخ‌پاره – ۲

در پروانس، طبقه‌ی درباری و ادبیات اکسیتان که کمالگرایی و ادراک را ترویج می‌کردند و از پایان قرن ۱۱ و ابتدای قرن ۱۲ شکوفا شده بودندْ در فاصله‌ی سال‌های ۱۱۷۵ و ۱۲۰۵ به غایت درخشش خود رسیدند. اهالی شهر آلبی – که معتقد به فرقه‌ی کاتاریسم و‌محکوم به کفر بودند- در فاصله‌ی سال ۱۲۰۸ و ۱۲۰۹ به فرمان پاپ اینوسنت سومْ مورد هجوم سربازان صلیبیون واقع شدند. این جنگْ تمدن پروانس، به همراه تمام متون ادبی‌اش، را کاملا از میان برد و به فرمان پاپ، شمال فرانسه به مرکزیت پاریسْ پروانس، ناحیه‌ی جنوبی فرانسه‌ی امروزی، را ضمیمه‌ی خاک خود ساخت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s