فیلی که زایش بودا را پیش گفت-خورخه لوییس بورخس

72d17beada47456a051020bded279e96-bodhisattva-buddhist-art

به دنیا

پانصد سال پیش از عصر مسیحیت ملکه مایا، در نپال، فیلی سپید را به خواب دید که از کوهستان زرین پیش و به کالبد وی درمی‌آمد. این حیوان اهل عالم گوشاسب را شش عاج بود؛ متناظر به شش جهتِ فضای هندی: بالا، زیر، پیش، پس، چپ و راست. منجمان شاه پیش گفتند که مایا فرزندی خواهد زایید که یا امپراتور زمین یا رستگارنده‌ی نوع بشر خواهد بود. چنان که می‌دانیم، از این دو، مورد متاخر رخ نمود.
در هندوستان فیل حیوانی اهلی، سپید رنگ فروتنی و شش عددی مقدس است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s